Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Sikkerhed om bord

Vi lægger stor vægt på sikkerheden om bord. For at du skal føle dig godt tilpas og tryg, når du rejser med Color Lines skibe, beder vi dig bruge lidt tid på at gøre dig bekendt med skibet og læse denne information.

Før afrejse

Af sikkerhedsmæssige årsager kan gæster, bagage og køretøj understå inspektion, før ombordstigningen tillades. Nægter man dette, kan man blive afvist uden refusion af betalt billetpris. Alle gæster (undtagen børn i følgeskab med voksne) skal medbringe gyldig legitimation. Eventuel medicinsk oxygen skal oplyses inden rejsen.

Gasbeholdere og gasdrevne biler:

Hovedforsyningen til gas på campingvogne, autocamper og lignende skal være frakoblet eller lukket før ombordkørsel, og under overfart. Adgang til gasbeholderne skal være ulåst, hvis muligt så denne kan fjernes i tilfælde af brand. Som bekræftelse på, at gassen er afbrudt/lukket, mærkes køretøjet med en seddel i forruden før ombordkørsel af Color Line medarbejder.

Det er ikke tilladt at transportere gasbeholdere, propan eller løse dåser med brændstof i køretøjer. Ved denne type af fragt skal Color Line Cargo kontaktes.

Gasdrevne biler på LPG, Brint eller Biogas sidestilles med andre køretøjer.

Propan og butangas til privat brug (f.eks. campingformål) kan tages med i flaske på op til 2,5 kg. (eksklusive vægten af gasbeholderen). Ved større volumener skal Color Line Cargo kontaktes.

Medicinsk oxygen: Color Line tillader at medicinsk oxygen medbringes om bord til personlig brug. Gæster som har brug for kontinuerlig oxygen på grund af kronisk lidelse skal selv medbringe nødvendig beholdning af oxygen om bord. Vore skibe er ikke udstyret til at  give assistance til dette udover en nødsituation. Kontakt Color Lines kundeservice for yderligere information.

Insulinsprøjter: Bruger du sprøjter til insulin og lignende, beder vi dig kontakte receptionen om bord for at få udleveret en sikker beholder til brugte nåle. Tak fordi du viser hensyn.

Våben
Hvis våben skal transporteres skal kundecentret kontaktes for yderligere detaljer.

Elektriske artikler:
Det er ikke tilladt at benytte medbragte elektriske apparater udover dem som er på kahytter og andre steder om bord. (Eks. varmekilder som elkedel, strygejern etc.)

Barnevogn/kørestol
Barnevogne og kørestole må ikke placeres i kahytter eller korridorer om bord på grund af behov for fri flugtveje.

Gør dig bekendt med vores procedurer
Studér nøje ”FLUGT-PLAN/ALARM INSTRUKS”, som er slået op i din kahyt. Bemærk venligst ligeledes ”HOVEDFLUGTVEJ” og ”ALTERNATIV FLUGTVEJ” og gennemgå disse.

Bemærk, hvordan skiltene, der markerer flugtvejen til samlingsstationen, ser ud.

Gør det til en vane at observere al sikkerhedsmæssig skiltning om bord, hvor end du befinder dig.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AL INFORMATION PÅ SKIBENE STÅR PÅ NORSK.

Procedurer

Alarm signal: I nødsituationer vil alle om bord blive varslet med kraftige nødsignaler over hele skibet. Alarmsignalet med syv korte og et langt lydsignal betyder, at du straks skal begive dig til samlingsstationen. Lyt til de informationer, der bliver givet over højtaleranlægget. Følg besætningens vejledning.

Alarmsignal/flugtplan: Er opslået i alle kahytter. For din egen sikkerhed anbefaler vi, at du gør dig bekendt med denne, så snart du er kommet om bord. Her finder du ud af, hvordan du skal forholde dig i en nødsituation og angiver flugtvejene fra din kahyt til samlingsstationerne/redningsstationerne.

Bildæk: Det er ikke tilladt at opholde sig på bildækket under rejsen og dørene holdes låst. Bildækkene er kameraovervågede med TV-monitors på broen og i kontrolrummet.

Brandzoner: Skibet er inddelt i brandzoner for at kunne isolere en eventuel brand indenfor et begrænset område. Væggene mellem brandzonerne er udstyret med branddøre - af praktiske årsager står mange af disse døre åbne. Dørene kan lukkes fra en kommandocentral på broen. De kan ligeledes lukkes lokalt ved at trykke på ”Fire door release” ved siden af døren. Desuden kan skibets besætning foretage lukning af dørene lokalt.

Nogle branddøre er hængslet (som almindelige døre) og andre er skydedøre, som normalt er indbygget i væggen. Alle branddørene kan åbnes manuelt og lukkes igen, når man slipper dem - information om, hvordan man åbner, er markeret på eller ved døren.

Bildækket er isoleret fra resten af skibet som individuel brandzone.

Vandtæt inddeling: For at forhindre, at skibet skal få for stor krængning eller synke - i tilfælde af skade ved kollision eller skibbrud – er skibet delt op i mange vandrette afdelinger under hovedbildækket. Disse afdelinger er også brandzoner. Forbindelse mellem afdelingerne sker gennem vandtætte døre. De fleste af disse døre findes i områder af skibet, hvor kun skibets besætning af adgang. Dørene kan betjenes (lukkes og åbnes) fra flere centrale steder på skibet samt lokalt ved selve døren. Når dørene betjenes, aktiveres kraftige ringetoner for at varsle, at man ikke må komme i nærheden af døren, mens den er i bevægelse.

Stabilitet: For at forhindre, at skibet skal kæntre eller få for stor krængning – i tilfælde af vand på hovedbildækket – er også dette dæk delt op i vandrette afdelinger. Skibet har enten mobile skillevægge tværs over bildækket (som lukker, når skibet er undervejs) eller rum på hver side af bildækket, der er opdelt i vandrette afdelinger. Nogle skibe har en kombination af begge.

Brandhæmmende materialer: Alle indretningsmaterialer (tag, vægpaneler, døre, trapper etc.) er lavet af ikke-brændbart materiale. Møbler, gardiner, madrasser mm. er lavet af decideret brandhæmmende materialer.

Brandmeldere/varsling: På strategiske steder i hele skibet er placeret manuelle brandmeldere. Hvis du opdager brand eller tilløb til samme, skal du varsle dette ved at trykke på alarmen eller ved at henvende dig til besætningen. Alarmknapperne er små, røde bokse mærket ”Brand/fire”.

Brandvarsling: Skibet er udstyret med et avanceret og automatisk brandopdagelsessystem. Der er røgdetektorer i alle rum over hele skibet inklusiv kahytter, korridorer, opholdsrum, lagerrum, linnedrum, bildæk og maskinrum. Detektorerne udløser alarm til alarmcentraler på broen og i maskinkontrolrummet – de varsler ved selv den mindste røgudvikling og angiver nøjagtig, hvor på skibet der forekommer røgudvikling.

Brandmandskab: Udvalgte besætningsmedlemmer udgør skibets brandmandskab og har bestemte opgaver og pligter, når brandalarmen indtræffer. Alt brandmandskabet er specialuddannet som røgdykkere.

Brandslukningsudstyr: Ombord på skibet findes flere fuldt udstyrede brandstationer. Vand til brandslukning er tilgængelig for hele skibet fra en brandledning, der er tilkoblet bandslanger. Overalt på skibet er bærbare slukningsapparater tilgængelige, blandt andet i korridorer, opholdsrum, på bildæk og i maskinrum.

Fastmonteret slukkeanlæg: På bildækkene er installeret et sprinklersystem, der er tilkoblet separate brandpumpesystemer. Området omkring maskinrummet er udstyret med skum eller CO2 brandslukningsanlæg. Hertil findes desuden Hi Fog sekundæranlæg.

Brand- og sikkerhedsvagt: Om natten bliver skibet kontinuerligt gennemgået af en brandvagt, som har radiokontakt med broen og kontrolrummet. Brandvagtens bevægelser bliver nøjagtigt registreret og kontrolleret på dataudskrift.

Åben ild: Al brug af åben ild er forbudt

TV-overvågning: Bildækkene, maskinrummene og andre tekniske rum og porte (bagporte) er TV-overvågede.

Brandberedskab: Skibets officerer og besætning har gennemgået oplæring i at slukke brande om bord på skibet. Der øves regelmæssigt på at evakuere/vejlede passagerer ud af brandområdet til sikre samlingsstationer og bekæmpe forskellige brande ombord.

Brandstationer: Der findes flere brandstationer ombord, som er udstyret med brandudstyr, værktøj, røgdykkerudstyr og kommunikationsudstyr.

Gennemsøgning: I alarmsituationer har bestemte medlemmer af besætningen til opgave at gennemsøge skibet for at sikre sig, at ingen personer er efterladt i kahytter, korridorer eller opholdsrum.

Røgudvikling: Ved stærk røgudvikling fra brand anbefales det at holde et fugtigt klæde for mund og næse. Kryb langs gulvet, da her er mindst røg.

Samlingsstation: Samlingsstationer er de steder på skibet, hvor passagererne skal samles – enten i en nødsituation, eller hvis der bliver givet ordrer om at gå til samlingsstationen. Stationerne er placeret på de øvre dæk i nærheden af redningsstationerne. Når alarmsignalet lyder, eller det beordres af besætningen, skal du straks gå til nærmeste samlingsstation. Skibets besætning oplyser om situationen samt hvad der videre skal ske.

Nødudgang: Nødudgangene er specielt markerede og fører til redningsstationerne. Hvor end du befinder dig, bemærk da venligst, hvordan skiltene for nødudgangene ser ud og hvor de er placeret.

Redningsveste: Redningsvestene findes ved redningsstationerne i kasser/skabe markeret ”Redningsveste”. Besætningen vil give besked, når vestene skal påføres og desuden være behjælpelig med dette. Børneredningsveste opbevares ligeledes ved redningsstationerne og vil blive udleveret af besætningen.

Redningsstation: I en nødsituation vil besætningen være behjælpelig med at lede passagererne til redningsstationerne, hvor redningsbåde og -flåder befinder sig. Ansvarshavende officer fordeler passagererne på de forskellige stationer, men vær opmærksom på, at selve ombordstigningen udelukkende sker efter ordre.

MES Stationer/redningsbåde- og flåder: Disse er placeret på båddækket. Den totale kapacitet i bådene og flåderne svarer til 25 % mere end det totale antal personer, det er tilladt at have om bord.

Øvelser: Alle besætningsmedlemmer deltager i ugentlige øvelser. Her trænes og instrueres i brand- og havaribekæmpelse, planer for gennemsøgning, nødudgange, nødkommunikation samt brug af alle redningsredskaber. En gang om måneden afholdes en øvelse, hvor al sikkerhedsudstyr bliver testet med bl.a. isætning af redningsbåde og redningsflåder. Skibets dykkere bliver trænet af faguddannet personale indenfor brandteknik under realistiske forhold ved øvelsesfaciliteter på land. Hertil er alle officerer samt en stor del af mandskabet uddannet i førstehjælp.

Miljø: Color Line har en målrettet miljøpolitik og arbejder aktivt på at bekæmpe forurening ved bl.a. at bruge olie med meget lavt svovlindhold og kildesortering af affald som bliver sendt til videre behandling på land. Vi anmoder vore passagerer om ikke at smide affald over bord, men i affaldsbeholdere således at vi kan levere dette til modtag på land.

Rygeforbud: Der er absolut forbud mod at ryge på kahytterne. Vær ellers omhyggelig med at slukke cigaretter i dertil egnede askebægre. Gælder også e-cigaretter.

Røgfri zoner: Skibet er inddelt i røgfrie zoner. Vis hensyn til ikke rygere ved at afstå fra at ryge i røgfrie zoner. Gælder også e-cigaretter.

Elevatorer: I en alarmsituation vil alle elevatorer om bord blive sat ud af funktion. Trappeopgange skal da benyttes. I en sådan situation vil der blive taget hånd om handicappede af besætningen.

Hærværk: Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at det ifølge norsk lov er strafbart at udøve hærværk på sikkerhedsudstyr om bord. Der vil blive krævet erstatning for ødelagt udstyr. Hærværk medfører politianmeldelse.

Sprog: Alle officerer på Color Lines skibe er norske. Den øvrige besætning er hovedsagelig norsk. Alle behersker norsk og engelsk.

Startgas /-spray: Det er ikke tilladt at benytte startgas eller startspray til at starte biler ombord på Color Lines både.

Sikkerhedsvideoer