Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Dine rettigheder

Love og regler sikrer at dine rettigheder som passager hos Color Line bliver varetaget

Europaparlamentet og Europarådet har formelt vedtaget EU forordning 1177/2010, som giver rettigheder til cruise- og færgepassagerer under søtransport til og fra EU lande.

Forordningen er trådt i kraft 18. december 2012 og indeholder regler om:

- ikke diskriminerende adgang til transport og ret til assistance for personer med nedsat eller begrænset funktionsevne

- ret til assistance, kompensation og information ved forsinkelser og aflysninger

- klagemuligheder for passageren

- nationalt klageorgan

Læs mere om dine rettigheder

Information

I tilfælde af aflyst afgang eller forsinkelse har du ret til:

  • At blive informeret omkring situationen senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt ifølge fartplanen
  • Det forventede afgangs-og ankomsttidspunkt, så snart disse oplysninger er tilgængelige

Aflyst eller forsinket afgang

I tilfælde af at afgangen aflyses eller forsinkes med mere end 90 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, har du, som allerede har booket en billet, krav på følgende:

  • Gratis snacks, mad eller forfriskninger, der står i rimelig forhold til ventetiden forudsat at denne kan skaffes på rimelige vilkår
  • Indkvartering i tilfælde hvor overnatning er nødvendig
  • Valg mellem:

- Tilbagebetaling af billetprisen. Du kan derudover, hvis det er relevant, have krav på omkostningsfri returrejse til den oprindelige afrejsehavn der fremgår af billetten, så snart dette er muligt.

Eller

- Ombooking af billetten uden ekstra omkostninger til den ankomsthavn der fremgår af billetten, så snart dette er muligt. Herudover omkostningsfritransport mellem havneterminaler, når dette er relevant.

I tilfælde hvor Color Line kan dokumentere at forsinkelse eller aflysning skyldes
vejrforhold der kan bringe en sikker sejlads i fare har du IKKE krav på forfriskning eller indkvartering.

Udfyld dette skema for at få refunderet udgifter og/eller indsende refusionskrav.

Forsinket ankomst

Ved forsinket ankomst til den endelige ankomsthavn der fremgår af billetten, har du krav på en kompensation der svarer til 25 % af overfartsprisens transportdel, i tilfælde hvor forsinkelsen udgør mindst:

  • 1 time ved rejser, der ifølge fartplanen har en overfartstid på op til 4 timer
  • 2 timer ved rejser, der ifølge fartplanen har en overfartstid på mere end 4 timer, men under 8 timer
  • 3 timer ved rejser, der ifølge fartplanen har en overfartstid på mere end 8 timer, men under 24 timer
  • 6 timer ved rejser, der ifølge fartplanen har en overfartstid på mere end 24 timer

Kompensationen vil tilsvarende udgøre 50 % af overfartsprisens transportdel, hvis forsinkelsen overstiger det dobbelte af den tid, der følger af ovennævnte punkter.

Du har IKKE krav på kompensation i tilfælde hvor Color Line kan dokumentere at forsinkelse eller aflysning skyldes vejrforhold der kan bringe en sikker sejlads i fare eller hvis der er tale om usædvanlige omstændigheder, fx redningsaktioner, personskade og sygdom, som ikke kunne være undgået ved at alle forholdsregler der med rimelighed kunne træffes var blevet truffet.

Assistance

Bevægelseshæmmede og handicappede, skal ikke diskrimineres. Denne gruppe har krav på gratis assistance fra de ankommer til udrejsehavnen og til de forlader ankomsthavnen.

Klage

Klager samt krav om erstatning i forbindelse med afvig i driften skal først rettes direkte til Color Line. Klagen skal fremsendes skriftligt senest 2 måneder efter den berørte afgang.

I tilfælde af du ikke modtager den hjælp, service og assistance du har ret til i forbindelse med din rejse, har du i Danmark også mulighed for at klage bagefter. Klage på Terminaloperatør rettes til Trafikstyrelsen. Ved andre klager vedr. billetter over EUR 100, rettes klagen til Forbrugerklagenævnets sekretariat (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) som vil behandle klager vedrørende passagersejladser og krydstogter. Du kan klage over alle forhold som direkte relaterer sig til sejladsen - herunder aflysninger eller forsinkelser.

www.trafikstyrelsen.dk
www.kfst.dk
info@trafikstyrelsen.dk (Hvis din henvendelse ikke indeholder personoplysninger)
kfst@kfst.dk

Lovteksten fra EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32010R1177

Der gøres opmærksom på, at informationer gengivet i denne tekst, er ment som generel information, som Color Line ikke kan holdes ansvarlig for.